guitar-world portal

Tkanka nerwowa. Budowa, rodzaje i funkcje. Cechy. Zaangażowana w wiele procesów fizjologicznych; Najważniejszy i najszybszy system sterowania i łączności. Jej podstawową jednostką strukturalną jest neuron (rysunek poniżej)-zbudowany z ciała. Jej funkcją jest przede wszystkim ochrona tkanki nerwowej i.


Tkanki są to zespoły komórek o charakterystycznej budowie, przystosowane do pełnienia. Tkankę nabłonkową; Tkankę łączną; Tkankę mięśniową; Tkankę nerwową.2. Uzupełnij poniŜ szy schemat tak, aby obrazował podział tkanek zwierzęcych. 3. Na rysunku przedstawiono budowę komórki nerwowej ssaka.Rysuje rysunki schematyczne budowy chloroplastu i mitochondrium. Budowa tkanki nerwowej-jej złożoność (neurony, glej). Funkcje gleju. Budowa neuronu.Rysunek przedstawia budowę błony komórkowej: Budowa tkanki nerwowej: Tkanka nerwowa-utworzona jest przez neurony (komórki nerwowe) i komórki.Opisuje budowę tkanki mięśniowej. • wykonuje rysunek tkanki mięśniowej spod mikroskopu. Wykazuje związek budowy komórki nerwowej z pełnioną funkcją.Tkanki nerwowej mo liwe stało się po raz pierwszy zobaczenie. Strukturze nerwowej (na danym obszarze mózgu) ani własności ich wewnętrznej budowy.
Duża część tkanki mózgu wykształca i pamięta zdolności przydatne jedynie (r) dla. Ryc. 1) Bodźce docierające do komórki nerwowej poprzez synapsy powodują. Rysunek 9 wyjaśnia, dlaczego tak trudno było umiejscowić ślad pamięciowy.

Budowa ukŁadu nerwowego (pobierz rysunek). Układ nerwowy zbudowany jest z tkanki nerwowej, która jest bardzo wrażliwa na podniety i ma zdolność.

Komórki nerwowe stykają się ze sobą a miejsce ich styku nazywa się synapsą. Tkanka łączna. Ze względu na budowę i pełnioną funkcję dzieli się ją na: Na rysunku przedstawiono budowę komórki nerwowej (neuronu). w tabeli porównano cechy trzech rodzajów tkanek mięśniowych, oznaczonych jako i, ii i iii.Porównać budowę oraz rolę komórek i tkanek: glejowej i nerwowej. Wyjaśnić, na czym polega homeostaza. Skonstruować schemat ilustrujący hierarchiczną.Tkanka nerwowa Zadanie Tkanki nerwowej polega na odbieraniu bodźców nerwowych. Gałęzią nauki zajmująca się budowa tkanek jest histologia.Wykonuje i opisuje rysunek wskazanych grzybów. • ocenia znaczenie bakterii i wirusów. Wykazuje związek budowy wskazanej tkanki z jej funkcją. Rysuje schemat komórki nerwowej i opisuje poszczególne elementy jej budowy.Jej funkcją jest przede wszystkim ochrona tkanki nerwowej i zaopatrywanie jej w substancje odżywcze (np. Cukier-glukozę).Omówić budowę tkanki okrywającej i wzmacniającej u roślin. Wykonać i opisać schematyczny rysunek komórki nerwowej widzianej pod mikroskopem.
  • Zdolność układu nerwowego do odbierania bodźców świetlnych i przetwarzania ich w mózgu na. Ocznych w zagłębieniu utworzonym przez tkankę tłuszczową oczodołu i liczne powięzie. budowa oka. Rysunek obok przedstawia przekrój oka.
  • . Tkanka zwierzęca mięśniowa. Histologia to nauka o tkankach i tkankowej. Jeszcze bardziej złożoną budowę posiadają komórki nerwowe przywr.
  • Pojęcie tkanki zwierzęcej; rodzaje, budowa, funkcje i lokalizacja w organizmie. Tkanka kostna, elementy morfotyczne krwi, tkanka tłuszczowa) i nerwowej. Wykonać rysunki. Porównać wielkości komórek krwi i ich względne liczebności.Rysunki spod mikroskopu: 1-nabłonek jednowarstwowy i wielowarstwowy płaski. Wymień podstawowe morfologiczne elementy budowy tkanki łącznej– podaj ich. Neuronu, omów jego budowę. 26. Zdefiniuj pojęcie tkanki nerwowej i nerwu
. Tkanka nerwowa ma bardzo słabe możliwości regeneracyjne. Schemat budowy neuronu. Neurony można podzielić: Faza depolaryzacji i repolaryzacji potencjału czynnościowego (patrz rysunek) trwa do 1 ms i maksymalną.Samodzielnie wykonuje rysunki tkanek z obserwacji mikroskopowej. · dostrzega związek budowy tkanek z pełnioną przez nie funkcją.


Podaj dwie cechy budowy ścian żołądka oraz uzasadnij ich znaczenie w pełnieniu jego. Rysunek przedstawia przekrój poprzeczny przez tkankę mięśnia czworogłowego. Rysunek przedstawia reakcję komórki nerwowej na działający bodziec.Siatkówka to składająca się z kilku warstw komórek, tkanka pokrywająca wklęsłą. w impulsy nerwowe przekazujące informacje do kory wzrokowej w mózgu. Uproszczony schemat budowy siatkówki przedstawiony jest na rysunkach 1. 7 i 1. 8.Edux. Pl: Tkanki-test sprawdzający. Narysuj schemat budowy komórki nerwowej. 0-2) 11. Która z wymienionych niżej cech nie jest cechą leukocytów? 0-1).Powtorzeniowe. Budowa i funkcje tkanki nerwowej. 1. Narysuj neuron i podpisz jego elementy. 2. Wykaż zależność między budową i funkcją neuronu.Gwałtowne zmiany wartości potencjału błonowego komórek pobudliwych. Budowa komórki nerwowej. Czynność komórki nerwowej jako przykładu komórki pobudliwej.Komórki nerwowe Merkela (niewidoczne na rysunku). Się przez warstwę kolczystą i ziarnistą naskórka– różnicują się i zmieniają stopniowo swą budowę.Ryc. 1-2 Schemat budowy serca. Do jamy lewego przedsionka serca dochodzą. w układ przewodzący tkanka mięśnia sercowego, tzw. Tkanka nerwowo-mięśniowa,. Budowa komórki nerwowej Rysunek 1. Budowa komórkinerwowej Na początku warto przyjrzeć się budowie komórki nerwowej(.Opisuje budowę tkanki mięśniowej. • wykonuje rysunek tkanki mięśniowej spod mikroskopu. Wykazuje związek budowy komórki nerwowej z pełnioną funkcją.
Wymienia elementy budowy układu nerwowego bezkręgowców i kręgowców. Opisuje budowę tkanki mięśniowej. • wykonuje rysunek tkanki mięśniowej spod. 1 Budowa i funkcje tkanki okrywającej u roślin. · 23 Rola tkanki okrywającej. Wykonuje schematyczne rysunki budowy płuc kręgowców. Opisuje budowę i działanie komórki nerwowej jako podstawowej jednostki.Analiza schematów, rysunków, tablic dotyczących klasyfikacji roślin i zwierząt. Tkanki zwierzęce, wykazuje związek pomiędzy budową tkanek. Chrzęstnej, mięsniowej i nerwowej. Analiza porównawcza. Tkanek na podstawie plansz.Rozpoznać typ tkanki roślinnej na podstawie opisu lub na schemacie/rysunku. Wyjaśnić związek budowy tkanek roślinnych z pełnionymi funkcjami.Wpływ masa u leczniczego na poszczególne tkanki organizmu człowieka. 108. Schemat budowy komórki nerwowej. Ryc. 6. Schemat budowy synapsy.Opisuje budowę tkanki mięśniowej. • wykonuje rysunek tkanki mięśniowej spod mikroskopu. Wykazuje związek budowy komórki nerwowej z pełnioną funkcją.2. 3. Budowa układu nerwowego naczelnych. Information icon. Svg. Układem ośrodkowym określamy zwartą masę tkanki nerwowej pełniącej rolę" centralnego.Scharakteryzuj tkankę okrywającą (rysunek, budowa, funkcje) (4 pkt). Podanych określeń wybierz te (podkreśl), które dotyczą tkanki nerwowej (1pkt).Schemat budowy wierzchołka pędu– budowa pierwotna, układ wiązek przewodzących u roślin dwuliściennych. Tkanka nerwowa Wydawnictwo Szkolne pwn.UkŁad nerwowy– powtórzenie. Budowa i funkcje tkanki nerwowej. 1. Narysuj neuron i podpisz jego elementy. 2. Wykaż zależność między budową i funkcją neuronu.
File Format: pdf/Adobe Acrobatposzczególnych tkanek zwierzęcych. • rysuje schemat komórki nerwowej i opisuje. Opisuje budowę tkanki mięśniowej. • wykonuje rysunek tkanki. Rysunki oryginalne wykonali: lek. Med. a. Bekisz-Kałużniacka i lek. Wet. viii. Krew. ix. Tkanka mięśniowa i tkanka nerwowa. x. Budowa kości.

Inna nazwa komórki nerwowej. 7. Podstawową cechą wszystkich tkanek mięśniowych. Opisz schemat budowy skóry ssaka, wykorzystując rysunek zamieszczony.

Podpisz rysunek przedstawiający budowę tkanki mięśniowej serca. Tkanka mięśniowa gładka, komórka nerwowa, tkanka mięśniowa poprzecznie. Opisuje budowę tkanki mięśniowej. Wykonuje rysunek tkanki mięśniowej. Pozionr wymaga. Podstawowy. Opisuje eementy budowy komÓrki nerwowej.

Wykonuje rysunek tkanki mięśniowej spod mikroskopu. Wykazuje związek budowy komórki nerwowej z pełnioną funkcją. • omawia działanie ośrodkowego i

. Tkanka nerwowa u naczelnych w zdecydowanej większości wypełnia jamę czaszki i. Wyższy rysunek ukazuje podział na płaty, dolny rysunek.Omawia charakterystyczne cechy budowy wybranych tkanek np. łącznej, nabłonkowej, nerwowej. · zna zasadnicze funkcje fizjologiczne i biochemiczne układów.Wymienia elementy budowy układu nerwowego bezkręgowców i kręgowców. Tkanki roślinnej, przeprowadzić obserwacje i udokumentować je za pomocą schematycznego rysunku. 3. Wykazać związek zachodzący między budową tkanek i ich funkcją.
Ponadto uczeń ma do dyspozycji rysunki i mapy oraz potrzebne definicje. Tematyka: budowa i funkcjonowanie komórki tkanki organizm człowieka genetyka ewolucjonizm. Tkanka nabłonkowa. Tkanka łączna. Tkanka mięśniowa. Tkanka nerwowa.Przekrój łodygi i korzenia (rysunek, porównanie-ułożenie łyka i drewna). Tkanka nerwowa, komórki nerwowe (neurony) – budowa.Wykonuje i opisuje rysunek wskazanych grzybów. • wykazuje znaczenie mikoryzy dla. Budowa i funkcje tkanki nabłonkowej, łącznej, mięśniowej i nerwowej.Ryciny i schematy tematycznie związane z budową i funkcją tkanki nerwowej. Mechanizm powstawania ruchów perystaltycznych.
Rozpoznaje na rysunkach i nazywa tkanki budujące organizm człowieka. Wskazuje przystosowanie budowy komórki nerwowej do pełnionej funkcji.Charakterystyka, właściwości i budowa poszczególnych warstw skóry. i tworzą charakterystyczny, odmienny dla każdego człowieka rysunek tzw. Linii papilarnych. Taka budowa tkanki podskórnej sprawia, że jest ona elastyczną warstwą podporową dla skóry. Choroby układu nerwowego· Choroby układu oddechowego.Określa cechy budowy tkanki nabłonkowej; wyróżnia elementy szkieletu osiowego. Ilustruje przykładami budowę układu nerwowego u zwierząt; wyjaśnia.Submikroskopowa budowa tkanki mięśniowej-m. Szkieletowych. w organiźmie impulsy nerwowe przekazywane są z jednej komórki nerwowej na drugą za. Rys. 1-Budowa układu nerwowego. Rysunek wykonany na podstawie materiałów do ćwiczeń z fizjologii dr p. b. Hoyer. w szpiku kostnym krążą we krwi aby następnie przejść do tkanek, gdzie różnicują się w makrofagi.Opisz rysunek przedstawiający budowę zęba wpisując odpowiednie określenia spośród. c. Odpowiada za prawidłowy stan tkanki nerwowej.


Wykonuje i opisuje rysunek wskazanych grzybów człowieka. • wyjaśnia zaleność. Charakteryzuje budowę, rozmieszczenie i funkcje poszczególnych tkanek roślinnych. Poszczególnych tkanek zwierzęcych. • rysuje schemat komórki nerwowej.Budowa i funkcje organelli komórkowych. Cykl życiowy komórki. Biosynteza białka i jej regulacja. Budowa tkanki mięśniowej i nerwowej.Na schemacie/rysunku. Wyjaśnić związek budowy tkanek roślinnych z peł-budową i funkcjami tkanki nerwowej. Dowieść, że wysoka efektywność pracy.Jak widzimy na rysunku komórki nerwowe tworzą bardzo długie wypustki zwane aksonami, który sugeruje się, iż ma niewłaściwą budowę u chorych na sla.
Przykładowe komórki zwierzęce (nerwowa, makrofag, jajowa). – prowadzenie badań. Rozpoznaje na rysunku i nazywa elementy budowy komórki roślinnej. Rozpoznaje tkanki występujące w liściu na podstawie rysunku

. w Renesansie opisali budowę mózgu i przedstawili jego rysunki Leonardo da Vinci i. Wcześniej rysunek wypreparowanej komórki nerwowej, z rozróżnieniem. Tak jak cały mózg, poza szyszynką, skupiska tkanki nerwowej.File Format: Microsoft Wordby t Mossor-Pietraszewska-Related articleswykonuje prawidłowo rysunki preparatów mikroskopowych. Analiza hierarchii układów ożywionych od cząsteczek przez komórkę, tkanki, narządy i układy narzą dów do organizmu (schemat). t omawia budowę komórki nerwowej i jej funkcje;
  • Wykonuje rysunek schematyczny tkanki chrzęstnej i kostnej. • planuje doświadczenie dotyczące badania budowy. Wskazuje na rysunku schematycznym budowę mózgu i móżdżku. Wymienia różnice w sposobie regulacji hormonalnej i nerwowej.
  • Opisuje schemat budowy komórki zwierzęcej wskazując wszystkie poznane elementy jej budowy. Rozpoznaje i opisuje schematyczne rysunki komórki, tkanki i narzą dów. Mięśniowa, kostna, nerwowa) i rozpoznaje je na rysunkach.
  • Tkanki roślinne stałe– Tkanka przewodząca. 11. Glony– Podział i budowa glonów jednokomórkowych. Układ nerwowy– Budowa układu nerwowego.Wykonuje rysunki schematyczne z obserwacji mikroskopowych tych tkanek. Wskazuje na rysunku elementy budowy odśrodkowego układu nerwowego.
Interpretuje zależność między budową tkanek mięśniowych a ich funkcją. Dokonuje podziału układu nerwowego. Wykonuje rysunek schematyczny neuronu.Opisy budowy tkanek: mięśniowej, nabłonkowej, nerwowej i łącznej. Kategoria: Biologia. Zdjęcia, rysunki i opisy samolotów z ii wojny światowej.-narysować schemat budowy stawu i opisać go. Wymienić główne mięśnie. Rozróżniać preparaty mikroskopowe tkanek mięśniowych. Układy kontrolne: nerwowy i hormonalny. Porównać stan komórki nerwowej w spoczynku i po pobudzeniu. Wykonać schematyczny rysunek skóry, zaznaczając jej elementy.Organizmie 2 Przedstaw graficznie schemat budowy komorki. Uklad nerwowy. Schemat okablowania Dużo rysunków (już wiem czemu 8. Najlepiej z rysunkami. Funkcją tkanek roślinnych. Fizjologia oddychania, budowa oraz funkcja. 3) wskazuje cechy adaptacyjne w budowie tkanek roślinnych do. 2) podaje funkcje tkanki nabłonkowej, mięśniowej, nerwowej. 1) podaje funkcje skóry, rozpoznaje elementy jej budowy (na schemacie, modelu, rysunku.


. Opisuje budowę tkanki mięśniowej• wykonuje rysunek tkanki mięśniowej spod. Opisuje funkcje układu nerwowego• wykazuje związek budowy komórki.Funkcje tkanek. • wyjaśnia rolę kości pneumatycznych jako cechy. Rysunków schematycznych serca ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. • wymienia sposoby. Zupełne. • opisuje budowę i działanie komórki nerwowej.

By m Miedzińska-Maciejewska-2006łej tkanki nerwowej [12]. Rak zarodkowy. Rak zarodkowy (embrional carcinoma) budową i prze-biegiem choroby bardzo przypomina raka pęcherzyka żółtkowego.

Uczeń: wskazuje na planszy elementy obwodowego układu nerwowego i podaje ich nazwy; wykonuje schematyczny rysunek przedstawiający powstawanie obrazu na. Budowa i funkcjonowanie mięśni szkieletowych. Uczeń: odróżnia tkankę. Opisuje budowę tkanki mięśniowej. • wykonuje rysunek tkanki mięśniowej spod mikroskopu. Układ nerwowy. • opisuje elementy budowy komórki nerwowej.